Aktuality

reklama

Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, Olomouc
MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Ostravě, 16.2.2017 - 17.2.2017

V roce 2017 Vás přivítá již IV. ročník kongresu praktických lékařů v Ostravě. Zájem lékařů a jejich sester dává vzniknout tradici této vzdělávací akce v Moravskoslezském kraji. Máte možnost se sejít s odborníky různých oborů, i se svými kolegy z řad praktických lékařů, ale i pediatrů, a to v termínu 16.–17. února 2017. Využijte tak příležitosti pro mezioborovou diskusi nad společnými otázkami. Pro posluchače je každoročně připravován pestrý odborný program se zaměřením na praxi. Tomu napomáhá i interaktivní forma vybraných přednášek či doprovodné workshopy. Souběžně s kongresem praktických lékařů bude probíhat kongres pediatrů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. V tomto ročníku se můžete těšit mimo jiné na témata z oblasti pneumologie, soudního lékařství, dermatologie a zaměříme se také na potřeby a problémy těhotných v ordinaci praktických lékařů. Těšíme se na setkání s Vámi.
Připravujeme do Medicíny pro praxi 1/2017:

Screening nefropatií v rámci preventivní péče

Syndrom diabetické nohy

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

Některé aspekty kašle zejména v těhotenství a u dětí

Přehled polékových exantémů po systémovém podání léčivaZ posledního čísla

Aktuální pohled na chlamydiové infekce

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., prof.Ing.Kamil Kuča, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Chlamydiové infekce představují poměrně rozsáhlou skupinu onemocnění, které mohou přecházet do chronicity. Jde o choroby respiračního systému i choroby mimorespirační postihující například oko, klouby či centrální nervový systém (CNS). V poslední době v souvislosti s tímto typem infekce přitahuje pozornost onemocnění urogenitálního systému. Jedná se prakticky o jednu z nejčastěji evidovaných infekcí přenosnou sexuálním stykem (STD). Pokud tato onemocnění klasifikujeme podle původců, pak se chlamydiové infekce urogenitálního traktu ocitají ve velké skupině bakteriálních infekcí spolu s mykoplazmatickými infekcemi, bakteriálními vaginózami či nespecifickými genitálními infekcemi způsobenými stafylokoky, streptokoky, enterokoky a korynebakteriemi. Infekce se šíří kapénkami nebo přímo kontaktem mezi lidmi. Důležitá je přesná laboratorní i klinická diagnostika. Léčba spočívá v podání makrolidů, tetracyklinů či chinolonů vyšších generací.

Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci praktického lékaře

MUDr.Michael Želízko, CSc.

Přehledné sdělení týkající se chronické stabilní anginy pectoris, její definice, praktického postupu vyšetření, volby jednotlivých druhů zátěžových testů a stratifikace rizika nemocných. Jsou uvedeny principy farmakologické léčby, která sleduje 2 hlavní cíle: odstranění symptomů (antiischemická léčba) a zlepšení prognózy (prevence kardiovaskulárních příhod) a jsou přehledně vyjmenovány základní indikace ke koronarografii a revaskularizaci myokardu.

Potravinové alergie z pohledu alergologa

MUDr.Eliška Kopelentová, MUDr.Eva Vernerová

Potravinové alergie (PA) jsou imunologicky podmíněné nežádoucí reakce na potraviny. Mohou být zprostředkované IgE protilátkami (IgE mediované, časné) a/nebo buněčnými mechanizmy (non IgE, oddálené). Potravinové intolerance jsou zodpovědné za více nežádoucích reakcí na potraviny než potravinové alergie a jsou neimunologické povahy (enzymatické, farmakologické nebo idiopatické). Dospělí pacienti získají PA většinou nejprve senzibilizací k inhalačním alergenům a následně zkříženou reaktivitou mezi proteiny z inhalačních zdrojů a potravinami. Potravinové alergie asociované s pyly jsou nejčastější příčinou PA u dospělých a dospívajících. Nejdůležitějšími potravinovými alergeny této věkové skupiny jsou ořechy, ovoce a zelenina. Projevy PA jsou rozmanité od lehkých (orální alergický syndrom) až po závažné, život ohrožující (anafylaxe). Zvláštní jednotkou je potravinová anafylaxe indukovaná námahou. Eozinofilní ezofagitida je nedávno popsaná forma neinfekčního zánětlivého postižení jícnu, které je úzce spjato s potravinovou alergií.

Vybrané články

Novinky v léčbě diabetes mellitus 2. typu perorálními antidiabetiky

MUDr.Jan Škrha jr.

Článek uvádí základní principy a novinky v terapii diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky. Zdůrazňuje nutnost individualizace terapie, a to nejen ve výběru vhodných antidiabetik pro konkrétního pacienta, ale také v nastavení cílových hodnot kompenzace diabetu.

Meningokoková onemocnění a jejich prevence

MUDr.Věra Pellantová

Článek je zaměřen na problematiku invazivního meningokokového onemocnění, rozebírá diagnostiku a léčbu, seznamuje s epidemiologickými souvislostmi a poukazuje na možnosti ochrany proti jedné z nejzávažnějších infekčních chorob.

Cévní onemocnění žen v menopauze

doc.MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Epidemiologická data ukazují jasně, že celková kardiovaskulární mortalita žen překonává úmrtnost na oběhová onemocnění mužské populace. Zejména v období po menopauze dochází k rychlé změně rizikového profilu ženy a s hasnoucí estrogenní produkcí dochází k řadě nepříznivých změn v humorálních, kardiovaskulárních i metabolických regulacích vyúsťujících do strmého nárůstu celkového kardiovaskulárního rizika ženy. Stanovením KV rizika, aktivním pátráním a intervencí nejdůležitějších rizikových faktorů (dyslipidemie, arteriální hypertenze, poruchy glukózové homeostázy a kuřáctví), lze i dlouhodobé cévní riziko postmenopauzálních žen snížit. K základům léčebných strategií patří kromě režimových opatření a aktivní léčby závislosti na tabáku u kuřáků intervence dyslipidemie statinem, arteriální hypertenze snížením aktivity systému renin-angiotenzin-aldosteron a ovlivnění inzulinové rezistence metforminem při prediabetu/ diabetu 2. typu. Časným odhalením a léčbou rizikových faktorů lze posunout výsledky prevence kardiovaskulárních onemocnění (nejen) v populaci postmenopauzálních žen a snížit trvající vysoké reziduální kardiovaskulární riziko v populaci.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.