reklama

Připravujeme do Medicíny pro praxi 3/2017:

Zánět jako podstata žilního onemocnění

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

Choroby kůže vyvolané vláknitými houbami

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Komplexní léčba pacienta s ICHS – kazuistické případy

Posuzování způsobilosti k držení zbrojního pasu
Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Některé aspekty diagnostiky a terapie kašle zejména v těhotenství a u dětí

MUDr. Michal Švarc

Kašel je symptomem mnoha nemocí. S ohledem na délku trvání dělíme kašel na akutní, subakutní a chronický. Diferenciální diagnostika kašle je poměrně široká. Terapie pak spočívá buď v kauzální léčbě dle základního onemocnění, nebo se jedná o symptomatickou terapii antitusiky, mukolytiky nebo expektorancii. Ve speciálních skupinách pacientů jakými jsou těhotné ženy a děti je pak nutno respektovat množství omezení stran použité terapie. Z antibiotik jsou vhodné betalaktamy, některé makrolidy a clindamycin. Většina antiastmatik je vhodná k použití v graviditě a vysazování terapie je spojeno s rizikem exacerbace. Ze symptomatických léků jsou to zejména dextrometorfan, butamirát na suchý kašel a ambroxol a N-acetylcystein s erdosteinem na produktivní kašel.

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Léčba statinem ve vysoké dávce je jedním ze základních opatření sekundární prevence aterovaskulárních chorob i primární prevence u ještě asymptomatických osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. V klinické praxi má však preskribce statinu ve vysoké dávce daleko k optimálnímu rozsahu a důvodem může být i obava z bezpečnosti této léčby. Článek shrnuje fakta o riziku statinem-indukované myotoxicity, jakožto nejvíce obávaného nežádoucího efektu této léčby.

Screening nefropatií v rámci preventivní péče

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Chronická onemocnění ledvin (CKD) postihují podstatnou část populace a jsou definována jako abnormality ledvinné struktury nebo funkce přítomné po více jak 3 měsíce a ovlivňující zdraví. Nejčastějšími chronickými onemocněními ledvin jsou diabetická nefropatie, hypertenzní (ischemická) nefropatie, glomerulární onemocnění a dědičné nefropatie. 50 % nemocných trpících konečným stadiem chronických onemocnění ledvin o svém onemocnění neví, nebo není sledováno v nefrologických ambulancích, není jim nabízena transplantace ledviny, ani peritoneální dialýza a hemodialyzační léčba těchto nemocných je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou. Od podzimu 2016 došlo k několika změnám ve znění Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o dispenzární péči a Vyhlášky o preventivních prohlídkách o body týkajících se onemocnění ledvin. Čtyřleté preventivní prohlídky jsou nově určeny pro nemocné s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi starší 50 let věku, při vyšetření se stanoví odhad glomerulární filtrace (eGFR) z vyšetření sérového kreatininu. Dispenzarizováni u praktických lékařů, nefrologů nebo jiných specialistů pak musí být pacienti s eGFR < 0,5 ml/s, s proteinurií vyšší než 1 g/24 hod., s mikroskopickou hematurií renálního původu, s chronickou glomerulonefritidou, polycystickou degenerací ledvin nebo s vrozenými onemocněními ledvin. Implementace těchto změn do klinické praxe má za cíl zajistit včasné předávání nemocných do nefrologických ambulancí s cílem zpomalit progresi chronických nefropatií, zvýšit dostupnost transplantací ledvin bez nutnosti dialyzační léčby a významně snížit zahájení dialyzační léčby u nepřipravených nemocných.

Vybrané články

Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, 4. pokračování - polyradiculoneuritida Guillaine - Barre, paréza plexus brachialis, diabetická polyneuropatie Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace

PhDr.Petr Uhlíř, Ph.D., MUDr.Milada Betlachová

Práce je zaměřena na problematiku pacientů s poruchami pohybu v domácím prostředí. Jsou zde nastíněny nejčastější poruchy pohybu, se kterými se můžeme v domácí péči setkat. Dále jsou uvedeny nejčastější příčiny poruch pohybu. Je kladen důraz na komplexní péči o pacienty s poruchami pohybu.

Austrianův syndrom - vzácná forma invazivního pneumokokového onemocnění

MUDr.Lenka Petroušová, MUDr.Petr Širůček, MUDr.Beata Ostárková

Pneumokoková endokarditida spojená s pneumonií a purulentní meningitidou je označovaná jako Austrianův syndrom. Ve sdělení je prezentováno onemocnění 67letého muže, které se manifestovalo poruchou vědomí a levostrannou hemiparézou. Následně byla zjistěna purulentní meningitida, rozvinula se pneumonie a septický stav s abscesovými ložisky v mozku. Pacient zemřel 20. den onemocnění a pitevní nález prokázal mitrální endokarditidu. Transtorakální echokardiografické vyšetření bylo negativní. Streptococcus pneumoniae sérotyp 10A byl prokázán z likvoru. Pacient nebyl očkovaný proti pneumokokovým infekcím. Sérotyp 10A je obsažen v 23valentní polysacharidové vakcíně. Vakcinace představuje jedinou účinnou prevenci onemocnění. Je žádoucí zvýšit proočkovanost dospělé populace.

Pozitivní vliv pravidelné fyzické aktivity u zdravých lidí na snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění

MUDr.Viktor Talafa, Mgr.Jana Zapletalová, Dr., MUDr.Dalibor Pastucha, PhD., MBA

V našem 5letém výzkumu jsou sledované dvě kohorty doposud zdravých jedinců, kteří jsou v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Práce má charakter nezaslepené terénní kontrolované studie a klienti byli vstupně randomizováni do dvou skupin, na skupinu intervenční a na skupinu kontrolní. V průběhu výzkumu jsme ověřili primárně stanovenou hypotézu, a tou byl pozitivní vliv pohybové aktivity na snížení expozice rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. V intervenční skupině byla stanovena přesně definovaná pravidelná fyzická aktivita a skupina kontrolní nepodléhala žádnému definovanému pohybu. Sledovanými parametry v obou skupinách byly změna hmotnosti a laboratorní změny v lipidovém spektru.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.