reklama

MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci; 27. – 28. dubna 2017

Zavítejte v jarních dnech na vzdělávací kongres pro praktické lékaře do malebné Olomouce. Jubilejní XV. ročník kongresu praktických lékařů v Olomouci se koná 27.–28. 4. 2017 tradičně v Clarion Congress hotelu. Díky Vašim ohlasům z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Těšit se můžete na témata z nefrologie, pracovního lékařství, kardiologie, imunologie. Zaměříme pozornost také na bolesti hlavy či gastrointestinální trakt. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní.


Z posledního čísla

Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci praktického lékaře

MUDr.Michael Želízko, CSc.

Přehledné sdělení týkající se chronické stabilní anginy pectoris, její definice, praktického postupu vyšetření, volby jednotlivých druhů zátěžových testů a stratifikace rizika nemocných. Jsou uvedeny principy farmakologické léčby, která sleduje 2 hlavní cíle: odstranění symptomů (antiischemická léčba) a zlepšení prognózy (prevence kardiovaskulárních příhod) a jsou přehledně vyjmenovány základní indikace ke koronarografii a revaskularizaci myokardu.

Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy

MUDr.Jiří Piťha

Roztroušená skleróza je chronické invalidizující onemocnění centrálního nervového systému se známkami zánětu a neurodegenerace. Léčbu je třeba zahájit krátce po stanovení diagnózy klinicky izolovaného syndromu nebo definitivní roztroušené sklerózy při naplnění požadavku diseminace lézí v čase a prostoru dle McDonaldových diagnostických kritérií. Klinický průběh je heterogenní, a proto je třeba zvážit optimální léčebnou strategii pro konkrétného pacienta. Vždy je vhodné posoudit dostupné prognostické ukazatele a na základě toho rozhodnout, který lék zvolit jako první. U vysoce aktivní formy onemocnění je možné indikovat léčbu indukční. Je třeba zvážit celou řadu dalších okolností, např. rizika léčby, adherenci, plánovanou graviditu a další. Při neefektivitě léčby je třeba včas provést změnu, nejčastěji eskalací. Léky se srovnatelným efektem je možné zaměnit z důvodu špatné tolerance. Cílem léčby je dosažení stavu NEDA (no evidence of disease aktivity).

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Vybrané články

Novinky ve farmakoterapii bolesti

MUDr.Marek Hakl, Ph.D.

Centrum léčby bolesti, DHClinic, Brno V posledních letech se v oblasti farmakoterapie bolesti objevily nové účinné látky, aplikační formy látek již známých i nové kombinované preparáty. V oblasti účinných látek se ve skupině opioidů setkáváme s novou molekulou po více něž 30 letech. Novinkou je látka tapentadol, μ opioidní agonista se schopností inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v CNS. V oblasti neopioidních analgetik je novinkou na českém trhu aceclofenac – preferenční COX2 inhibitor. V oblasti léčby průlomové onkologické bolesti máme nově k dispozici transmukózní fentanyly s ultra rychlým nástupem účinku. V boji s opioidy indukovanou zácpou můžeme používat kombinovaný preparát oxycodon s naloxonem a lokalizovanou neuropatickou bolest nyní pomáhá tišit náplast s 8% capsaicinem.

Význam pohybu a možnosti prevence a sebeošetření vertebropatií

MUDr. Stanislav Horák; 1, 2,, MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., Mgr. Jiří Stacho; 1, 2 DiS., Mgr. Luboš Spisar, Mgr. Naděžda Calabová, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, MUDr. Petr Hubáček, MBA

Cílem tohoto sdělení je poukázat na rizika současného živoního stylu. V současné době se neustále poukazuje na rizika hypomobility a imobilizace na lůžku. Málokdo si však uvědomuje, jak blízko k této hypomobilitě díky životnímu stylu jsme. Předkládané sdělení shrnuje účinky pohybové aktivity a poukazuje na rizika hypoaktivity. V druhé části sdělení jsou prezentovány možnosti prevence a sebeošetření.

Dříve vyslovená přání - jako (možný) nástroj rozhodování o zdravotní péči na konci života

Hana Bláhová

Článek se zabývá problematikou dříve vyslovených přání jako možností uplatnění základních lidských práv, kterými jsou autonomie, lidská důstojnost a právo na sebeurčení. Cílem textu je poukázat na problematiku dříve vyslovených přání v kontextu možnosti rozhodování v situacích na konci života a na možná rizika jeho využití u seniorské populace. V rozhodování o strategii a směřování léčby u seniorů by mělo být apelováno především na udržení schopnosti autonomie a na kvalitu péče. Je zřejmé, že v procesu rozhodování seniorů se jedná o zvlášť zranitelné osoby, přičemž může docházet k poškození autonomie a úcty.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.