reklamaPřipravujeme do Medicíny pro praxi 2/2017

Diagnostika a léčba lymeské borreliózy

Chrápání – život ohrožující stav?

Repetitorium nejčastěji se vyskytujících pyodermií

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa

Komplikace divertikulitidy – kolokutánní a kolovezikální píštěl

Aktuální doporučení v péči o periferní žilní katétry
MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci; 27. – 28. dubna 2017

Zavítejte v jarních dnech na vzdělávací kongres pro praktické lékaře do malebné Olomouce. Jubilejní XV. ročník kongresu praktických lékařů v Olomouci se koná 27.–28. 4. 2017 tradičně v Clarion Congress hotelu. Díky Vašim ohlasům z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Těšit se můžete na témata z nefrologie, pracovního lékařství, kardiologie, imunologie. Zaměříme pozornost také na bolesti hlavy či gastrointestinální trakt. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní.
Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Dekubity v praxi

Mgr.Lenka Šeflová, Mgr.Petra Stejskalová, MUDr.Lukáš Daniš

Článek se zaměřuje na novinky v oblasti prevence a ošetřování dekubitů. Vychází z překladu mezinárodně vydaného doporučení Prevence a léčba dekubitů: příručka k Doporučení pro klinickou praxi. Rozebírá praktické prvky ošetřovatelské péče v rehabilitaci, polohování, hygieně a péči o kůži, nutrici, bolesti, klasifikaci dekubitů a lokální léčbě.

Farmakoterapie kašle ve zkratce

doc.PharmDr.Jan Juřica, Ph.D.

Článek tabelární formou rekapituluje typy kašle z pohledu délky jeho trvání a symptomatologie a dále podává přehled léčiv produktivního i suchého kašle. Mukoaktivní léčiva lze klasifikovat na expektorancia, mukolytika, mukokinetika a mukoregulační látky dle vlivu na složení a množství produkovaného sputa. Antitusika jsou členěna na centrálně a periferně působící. V článku jsou prezentovány klíčové farmakologické vlastnosti každé látky, resp. extraktů léčivých rostlin. V závěru článku jsou přehledně sumarizovány základní farmakoterapeutické přístupy v léčbě suchého a produktivního kašle. Kombinace antitusik a mukoaktivních látek postrádají logiku a nejsou doporučovány.

Rehabilitace pacientek po léčbě karcinomu prsu

MUDr.Karel Pitr, MUDr.Kateřina Študentová

Rehabilitace po léčbě karcinomu prsu je komplexní záležitost. Hlavními komplikacemi ve stavu onkologické remise, které vyžadují rehabilitační léčbu, jsou lymfedém, syndrom zmrzlého ramene a cervikobrachiální syndrom. Klíčové místo v časném odhalení těchto potíží zaujímá praktický lékař. Ten může pacientku odeslat k dalšímu vyšetření a léčbě do specializovaného rehabilitačního centra. Pracoviště onkologické rehabilitace je adekvátně vybaveno personálně i přístrojově, může aplikovat fyzioterapii i farmakoterapii analgetickou a antiedematózní. Rehabilitace onkologické pacientky ve specializovaném centru znamená jistotu kvalitní a vysoce odborné zdravotní péče. Systém zdravotnictví však často selhává a pacientka se do specializovaného rehabilitačního centra dostane pozdě anebo vůbec.

Vybrané články

Novinky v léčbě diabetes mellitus 2. typu perorálními antidiabetiky

MUDr.Jan Škrha jr.

Článek uvádí základní principy a novinky v terapii diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky. Zdůrazňuje nutnost individualizace terapie, a to nejen ve výběru vhodných antidiabetik pro konkrétního pacienta, ale také v nastavení cílových hodnot kompenzace diabetu.

Stomie - jejich komplikace

MUDr.Zuzana Adamová, MUDr.Radim Slováček, MUDr.Tomáš Bár, Jiřina Juřicová, MUDr.Petr Vlček, Ph.D.

Komplikace stomií jsou časté, jejich incidence je udávaná od 20–70 %. Komplikace mohou být rozděleny na metabolické, které vyžadují farmakologickou terapii, rané s nutností lokální terapie a závažné strukturální, které si vyžádají chirurgickou revizi. Tento článek si klade za cíl poskytnout stručný přehled této tématiky.

Únava u roztroušené sklerózy a možnosti jejího ovlivnění

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek, doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizováno infiltrací leukocytů do centrálního nervového systému, lokální destrukcí myelinových obalů nervových vláken a postupnou ztrátou oligodendrocytů a axonů. Je řazena mezi autoimunitní onemocnění. RS je nejčastější neurologickou příčinou invalidity u mladší a střední věkové populace. Únava patří mezi velmi častý příznak onemocnění, který významně snižuje kvalitu života pacientů s RS. Příčina patologické únavy je nejednotná a nejpravděpodobnější je multifaktoriální etiologie. Diagnostika únavy u RS a její kvantifikace je obtížná.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.