Aktuality

Připravujeme do Medicíny pro praxi 1/2017:

Screening nefropatií v rámci preventivní péče

Syndrom diabetické nohy

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

Některé aspekty kašle zejména v těhotenství a u dětí

Přehled polékových exantémů po systémovém podání léčiva
Z posledního čísla

Akutní leukemie – co by měl praktický lékař vědět

MUDr.Zuzana Šustková, prof.MUDr.Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Akutní leukemie představují maligní klonální onemocnění krvetvorby vyznačující se nekontrolovanou proliferací a akumulací leukemických blastů v kostní dřeni a útlakem fyziologické krvetvorby s následným rozvojem pancytopenie, ze které vyplývají i klinické příznaky. Dle příslušnosti leukemických blastů k myeloidní či lymfoidní linii rozlišujeme dva základní typy akutních leukemií – akutní myeloidní leukemii a akutní lymfoblastickou leukemii. První projevy onemocnění nastupují náhle a bývají nespecifické. Právě ale brzká diagnostika onemocnění, která probíhá často v primární péči a následná léčba ve specializovaném centru je nezbytná pro zvyšování přežití těchto nemocných. Terapie akutních leukemií může být kurativní, paliativní či symptomatická. Prognóza jednotlivých nemocných se odlišuje v závislosti na věku, cytogenetických a molekulárně genetických znaků onemocnění.

Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa

MUDr.Ondřej Trojan

Doplňky stravy jsou významným obchodním artiklem a zdrojem části tržeb lékáren a internetových obchodů. Na poli lidské sexuality však nadále nenabízejí rozumnou terapeutickou alternativu k zavedeným lékům. Především pak pokud jde o poruchu erekce u mužů, kde stále lékem 1. volby zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Afrodiziakální účinek rovněž není u přírodních látek většinou prokazatelný, zde však vázne i nabídka farmak. Na vině je nejspíše podstatně složitější sexualita u lidí než u subhumánních savců.

Nebezpečné léky u nemocných s renálním poškozením – kdy a jak redukovat dávky

MUDr.Adéla Hrnčiříková, MUDr.Jan Vachek

Chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease, CKD) je definováno snížením glomerulární filtrace, albuminurií a je příčinou renálního postižení. Především u starší populace je onemocnění ledvin frekventní, ale vzhledem ke své asymptomatičnosti je často přehlédnuto nebo nediagnostikováno. Není-li snížení renální funkce zohledněno při volbě farmakoterapie, může snadno dojít k poškození nemocného. Nemocní s chronickým onemocněním ledvin jsou ohroženi nežádoucími účinky farmakoterapie ve zvýšené míře – onemocnění ledvin u nich vede k ovlivnění většiny farmakokinetických parametrů a současně typicky přítomné komorbidity vyžadují podávání dalších léčiv, čímž roste riziko lékových interakcí. U řady lékových skupin je třeba uzpůsobit výběr a dávku léčiva nejpozději tehdy, dojde-li k poklesu renální funkce do stadia G3b. Sdělení obsahuje příklady léčiv z nejčastěji užívaných lékových skupin v ordinacích praktických lékařů. Jsou uvedeny mechanizmy potenciálního poškození nemocného nevhodnou farmakoterapií a návody, jak toto riziko snížit.

Vybrané články

Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců

MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D., MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Mgr.Radek Vodička, Ph.D.

4Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Fyzická kondice každého jedince je primárně limitována jeho genotypem. V současné době je popsáno více než 150 genů (většinou se jedná o autozomální geny, ale i geny na Y chromozomech a geny mitochondriální DNA), které zásadně ovlivňují fyzickou zdatnost, svalovou výkonnost a vytrvalost organizmu. V budoucnosti bude určitě hrát personální genomika sportu důležitou roli při rozhodování o správné sportovní aktivitě, metodice tréninku, výživě a používání léků. Některé geny ovlivňující zejména výkonnost jsme schopni již rutinně vyšetřovat v naší republice.

Vnímání zdraví u romského etnika

Mgr.Marinella Danosová, DiS., PhDr.Lenka Machálková, Ph.D., Mgr.Lenka Mazalová, Ph.D., Mgr.Štěpánka Bubeníková, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Tento článek je zaměřen na vnímání zdraví u romského etnika. Pilotní studie byla zaměřena na hodnocení zdraví u romského etnika. Byla využita selektivní empirická metoda a popisná statistika. Vybrané charakteristiky hodnotící zdraví byly zjišťovány pomocí nestandardizovaného dotazníku, strukturovaného rozhovoru a pozorování. Mezi charakteristiky, jenž hodnotily zdraví, byly zařazeny – nedostatek adaptivního chování na okolní změny, nedostatek znalostí o základních zdravotních praktikách, nedostatečný zájem o zlepšení chování podporující zdraví, neschopnost přijmout odpovědnost za dodržování základních zdravotních praktik a zhoršení kognice. Z výsledků vyplynulo, že Romové mají spíše instrumentální přístup ke svému zdraví, neboť nedodržovali základní preventivní zdravotní praktiky, nedodržovali zásady zdravého životního stylu a nadužívali návykové látky (kouření, alkohol). Výsledky pilotní studie byly komparovány s dohledanými výzkumy a bylo zjištěno, že subjektivní vnímání zdraví u romského etnika není zaměřeno na předcházení nemocem, ale naopak až vzniklé zdravotní potíže vedou Romy k vyhledání lékařské pomoci.

Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa

MUDr.Ondřej Trojan

Doplňky stravy jsou významným obchodním artiklem a zdrojem části tržeb lékáren a internetových obchodů. Na poli lidské sexuality však nadále nenabízejí rozumnou terapeutickou alternativu k zavedeným lékům. Především pak pokud jde o poruchu erekce u mužů, kde stále lékem 1. volby zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Afrodiziakální účinek rovněž není u přírodních látek většinou prokazatelný, zde však vázne i nabídka farmak. Na vině je nejspíše podstatně složitější sexualita u lidí než u subhumánních savců.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.