reklama

Med. praxi 2017; 14(1):

Psychologické aspekty třídění nemocných a zraněných

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M., Mgr. Vladimíra Odehnalová, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M., Mgr. Marinella Danosová, Mgr. Tomáš Bortl, Mgr. Zdeňka Blažková, Ph.D., Bc. Monika Labonková
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

Třídění zraněných a nemocných je proces efektivního řízení klinického rizika vyžadující rychlé vyhodnocení, které určí naléhavost klinického stavu pacienta a je zakončeno zařazením pacienta do kategorie podle různých systémů. Třídění zraněných používáme u všech osob vyžadujících přednemocniční i nemocniční neodkladnou péči.

Klíčová slova: třídění, zranění, přednemocniční péče, nemocniční péče

Psychological aspects during triage of injured persons

The triage method of injured and sick persons, is the process of efficient management of clinical risk requiring rapid assessment to determine the urgency of the patient's clinical condition and is completed with the inclusion of the patient into categories according to different triage systems. We use the triage methods by all persons requiring pre-hospital and hospital emergency care.

Keywords: triage, injury, prehospital care, hospital care

Zveřejněno: 1. březen 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.