reklama

Med. praxi 2017; 14(3): 54-59

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

MUDr. Jiří Ettler1, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.2
1Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze
2Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů hrají hlavní roli v edukaci pacientů o rizicích nadměrného slunění (přirozeného i arteficiálního v soláriích) ambulantní dermatologové.

Klíčová slova: fotoprotekce, ultrafialové záření, sunscreeny, kožní rakovina, vitamin D

Current view on skin photoprotection

Skin photoprotection is a complex of protective measures preventing unwanted and harmful effects of ultraviolet radiation on skin. It consists of behavioral precautions, avoidance of midday sun, wearing of photoprotective clothing and aplication of sunscreens. Special attention is needed in protection of children and immunosupressed patients. Very controversial is vitamin D – its role in human body, optimal serum level and its partial dependance on exposition to ultraviolet radiation. Patients‘ education ensured by theirs dermatologists and by public health campaigns is crucial in effective primary prevention of skin cancer.

Keywords: photoprotection, ultraviolet radiation, sunscreens, skin cancer, vitamin D

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.