reklama

Med. praxi 2017; 14(5): 224-229

Máme rezervy v léčbě po infarktu myokardu?

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC1, prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC2,, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC2
1Interní kardiologická klinika FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2Interní kardio-angiologická klinika, FN u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Základem léčby akutního koronárního syndromu je dnes včasná reperfuze. Po úspěšné reperfuzi musí následovat režimová opatření
doplněná účinnou farmakoterapií, která má za úkol zabránit remodelaci levé komory, restenóze koronární tepny, retrombóze
a arytmiím. K tomuto slouží 4 lékové skupiny – blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron, betablokátory, antiagregancia
a hypolipidemika. V českém registru po infarktu myokardu (FARIM) dostávalo ACE-inhibitory (ACE-i) nebo sartany (ARB) 90 %
nemocných, betablokátory (BB) 86 % a statiny dokonce 92 % sledovaných. Nedostatečné bylo v některých případech dávkování,
především statinů a ACE inhibitorů (sartanů), vysoké dávky mělo jen 25 % pacientů.

Klíčová slova: infarkt myokardu, farmakoterapie, dávka

Do we have reserves in treatment after myocardial infarction?

Early reperfusion is the basic treatment of acute coronary syndrome. Regime recommen-dation and pharmacotherapy must followin order to prevent remodelation of left ventricle, restenosis, rethrombosis and arrhythmias. Four basic drug groups are usedrenin angiotensin aldosteron blockers, betablockers, antiagregation and lipid lowering drugs. The use of these drugs in the Czechregistry FARIM was: ACE-inhibitors (ACE-i) or sartans 90 % of patients, betablockers (BB) 86 % and statins 92 %. But the doses werefrequently insufficient. High dose of ACE inhibitors (sartans) and statins received only 25% of the patients.

Keywords: myocardial infarction, pharmacotherapy, doses

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.