reklama

Med. praxi 2017; 14(5): 263-266

Péče o PEG a řešení jejich komplikací

Mgr. Pavla Kordulová1, Mgr. Renata Hakenová1, 2
1Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Praha
2Jednotka intenzivní hepatogastroenterologické a metabolické péče v Thomayerově nemocnici v Praze

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) představuje dlouhodobé řešení pro pacienty indikované k dlouhodobé enterální výživě.
Vzhledem k postupnému rozšiřování této metody pro stále širší spektrum pacientů je cílem tohoto textu podat nelékařskému personálu
přehled indikací a kontraindikací PEG, popsat techniku zavedení, techniku aplikace do PEG včetně řešení možných komplikací.

Klíčová slova: perkutánní endoskopická gastrostomie, enterální výživa, ošetřovatelská péče

Care of Percutaneous endoscopic gastrostomy and dealing with complications

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a long-term solution for patients indicated for long-term enteral nutrition. Due to the gradualwidening of this method for an ever-wider range of patients, the aim of this text is to provide non-medical staff with an overview of PEGindications and contraindications, describe the technique of introduction, PEG application techniques, including possible complications.

Keywords: percutaneous endoscopic gastronomy, enteral nutrition, nursing care

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.