reklama

Med. praxi 2015; 12(4): 197-200

Jak, kdy a čím měřit krevní tlak - novinky

prof.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D.1,2, MUDr.Markéta Sovová3, MUDr.Lenka Štégnerová2
1 I. interní klinika-kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
2 Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc
3 II. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc

Článek se zaměřuje na novinky v oblasti správného měření krevního tlaku, které vyplynuly z recentně publikovaných evropských doporučení. Rozebírá pozitiva měření krevního tlaku doma a 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku, dále úlohu měření krevního tlaku při diagnostice hypertenze bílého pláště, maskované hypertenze a maskované nekontrolované hypertenze. Na závěr shrnuje doporučení pro měření krevního tlaku v zátěži.

Keywords: krevní tlak, domácí měření, 24hodinové ambulantní monitorování, dipping, maskovaná hypertenze, hypertenze bílého pláště

How and how often to measure blood pressure

This article is on recently published European guidelines and it focuses on innovations in right blood pressure measurement. It explains advantages of home blood pressure measurement and ambulatory blood pressure measurement. Authors also comment role of blood pressure measurement in diagnostic of white coat and masked hypertension and arterial hypertension which is sub optimally controlled. On the end, the article summarizes guidelines for blood pressure measurement during exercise test.

Keywords: blood pressure, home monitorig, ambulatory blood pressure monitoring, dipping, masked hypertension, white coat hypertension

Published: 19. září 2015


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.