reklama

Předplatné časopisu Medicína pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Medicína pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Plzni; Plzeň; 24. – 25. 11. 2017

Poslední listopadový víkend se uskuteční již IV. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ v Plzni (24.–25. listopadu). Změna oproti loňským ročníku je v místě konání, letos setkání proběhne v hotelu ANGELO. Konference tradičně přibližuje aktuální témata z různých oborů potřebných pro každodenní práci lékaře primární péče. Pro letošní rok jsme opět vyslyšeli požadavky návštěvníků a připravujeme témata z endokrinologie, pracovního lékařství a kardiologie, posluchači se také dozví novinky z oblasti farmakologie, připraveny jsou také zajímavé kazuistiky z interního lékařství. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

MUDr. Jiří Ettler, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů hrají hlavní roli v edukaci pacientů o rizicích nadměrného slunění (přirozeného i arteficiálního v soláriích) ambulantní dermatologové.

Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Chronické žilní onemocnění zahrnuje všechny morfologické a funkční abnormality žilního systému, které trvají delší dobu, manifestují se symptomy nebo klinickými projevy, indikované k vyšetření a léčbě. Klinické známky a funkční změny v souvislosti se subjektivními symptomy nejvýstižněji definuje CEAP klasifikace. V etiopatogenezi žilního onemocnění sehrává klíčovou úlohu žilní hypertenze spojená s refluxem, která indukuje zánětlivé změny a jejich kaskádu v oblasti makrocirkulace, kde vede k poškození chlopní a žilní stěny, a v oblasti mikrocirkulace až k úplné destrukci tkáně.

Zaznělo na XV. kongrese praktických lékařů, Olomouc, 27.–28. dubna 2017: Dokážeme zlepšit kvalitu života pacientů s mírnou kognitivní poruchou?

MUDr. Pavel Rutar

Vybrané články

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Antibiotická léčba infekcí měkkých tkání může být výzvou

Infekční onemocnění stále významně přispívají k morbiditě a mortalitě obyvatel České republiky. Mezi ty méně časté, ale poměrně závažné, patří infekce měkkých tkání. Jedná se jak o akutní až perakutní situace, tak o komplikace chronických chorob polymorbidních pacientů. Infekcím měkkých tkání a jejich správné terapii bylo na dubnovém XIII. kongresu praktických lékařů a sester v Olomouci věnováno setkání s ranní kávou s MUDr. Václavou Adámkovou, primářkou Klinické mikrobiologie a Antibiotického centra 1. LF UK a VFN, a MUDr. Zuzanou Blechovou, z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze.

Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy

MUDr.Jiří Piťha

Přehledný článek informuje o nových formách podání parenterálních léků v indikaci roztroušené sklerózy nebo klinicky izolovaného syndromu. Jde o snížení frekvence aplikace a zvýšení dávky, přechod z nitrožilního nebo intramuskulárního na podkožní podávání nebo pozměnění účinné molekuly. Nové léky mají stejnou účinnost jako původní při zachování nebo dokonce snížení nežádoucích účinků.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.