reklama

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku, možno i před atestací, do ordinace praktického lékaře v Brně-Bystrci.
Všeobecný lékař, s. r. o., nabízí přátelský tým malého rodinného zdravotnického zařízení, placený telefon, proplácení seminářů dle vlastního výběru, 5 týdnů dovolené, možnost pracovního rozvoje, minimální administrativu, pracovní dobu přizpůsobenou individuálním požadavkům.

Plat při plném úvazku: 45.000 Kč/ měs. čistého.

Nástup: září 2017.
Kontakt: telefon: 778 088 776, e-mail: olga.janovska@vseobecnylekar.czZ posledního čísla

Existují rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

MUDr. Pavel Rutar

Na začátku letošního roku se v České republice uskutečnilo několik odborných seminářů Infarkt myokardu v roce 2017 věnovaných problematice infarktu myokardu – možnostem zlepšení léčby a sekundární prevence. V krátkém přehledu přinášíme souhrn hlavních témat přednášek prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., a prof. MUDr. Lubomíra Elbla, CSc., které zazněly na semináři 7. února 2017 v Brně.

Edukace diabetika

MUDr. Daniela Číhalíková, MUDr. Kateřina Loyková

Článek shrnuje fáze edukace diabetika, jednotlivé formy, obsah, cíle a organizaci edukace pacientů. Podrobně je rozebrán obsah edukace diety, léčby, akutních a pozdních komplikací diabetu.

Diagnostika a léčba lymeské borreliózy

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.1, 2, doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.1

Lymeská borrelióza je bakteriální infekce přenášená klíšťaty, která postihuje řadu orgánů a tkání. Diagnostické obtíže působí hlavně rozmanitost klinických projevů a malá dostupnost a využitelnost přímých laboratorních metod. Základem laboratorní diagnostiky je v současné době průkaz specifických IgM a IgG protilátek, potvrzující kontakt s infekčním agens, nikoliv aktivitu infekce. Předpokladem správné diagnózy je pečlivé zhodnocení klinického obrazu v korelaci s výsledky laboratorních testů. Základními skupinami antibiotik účinných na léčbu borreliové infekce jsou tetracykliny, penicilinová antibiotika, cefalosporiny a makrolidy. Nedostatečná nebo žádná klinická odpověď by měla vést k přehodnocení diagnózy a rozšíření diagnostického postupu o jiné, i neinfekční příčiny obtíží. Opakování ani prodlužování léčby antibiotiky není doporučováno.

Vybrané články

Úskalí léčby arteriální hypertenze

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Prevalence arteriální hypertenze (AH) je v České republice u osob ve věku 25–64 let kolem 40 %. Kontrola hodnot krevního tlaku (TK) je i přes rozsáhlé možnosti a dostupnost farmakoterapie nedostatečná. Důraz je třeba dát již na diagnostiku AH – správné technice měření TK, využívání ambulantní monitorace TK (ABPM) a domácí měření TK. Při podezření je třeba vyloučit sekundární hypertenzi. Problematická je slabá adherence k režimovým i farmakologickým opatřením. Je třeba dbát na dostatečné dávkování farmakoterapie, indikovat kombinační léčbu s využitím fixních kombinací a neopomínat diuretika v kombinační léčbě. Nezastupitelná je kvalitní komunikace s pacientem.

Význam rehabilitace v terapii symptomů pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná

Komplexní rehabilitační péče multidisciplinárním týmem odborníků by měla tvořit nedílnou součást symptomatické terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Článek představuje doporučené rehabilitační postupy u nejčastějších symptomů provázejících RS.

Amaurosis fugax

MUDr.Helena Štrofová

Amaurosis fugax je přechodná ztráta zraku, většinou monokulární, která trvá několik minut, výjimkou není ani 1 až 2 hodiny. Zrakové funkce se poté plně obnoví. Bývá způsobena přechodnou ischemií či cévní insuficiencí sítnice či zrakového nervu emboly z karotického řečiště či některou z jeho větví. Nutná je spolupráce oftalmologa, neurologa a internisty.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.