reklama

Připravujeme do Medicíny pro praxi 3/2017:

Zánět jako podstata žilního onemocnění

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

Choroby kůže vyvolané vláknitými houbami

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Komplexní léčba pacienta s ICHS – kazuistické případy

Posuzování způsobilosti k držení zbrojního pasu
Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Některé aspekty diagnostiky a terapie kašle zejména v těhotenství a u dětí

MUDr. Michal Švarc

Kašel je symptomem mnoha nemocí. S ohledem na délku trvání dělíme kašel na akutní, subakutní a chronický. Diferenciální diagnostika kašle je poměrně široká. Terapie pak spočívá buď v kauzální léčbě dle základního onemocnění, nebo se jedná o symptomatickou terapii antitusiky, mukolytiky nebo expektorancii. Ve speciálních skupinách pacientů jakými jsou těhotné ženy a děti je pak nutno respektovat množství omezení stran použité terapie. Z antibiotik jsou vhodné betalaktamy, některé makrolidy a clindamycin. Většina antiastmatik je vhodná k použití v graviditě a vysazování terapie je spojeno s rizikem exacerbace. Ze symptomatických léků jsou to zejména dextrometorfan, butamirát na suchý kašel a ambroxol a N-acetylcystein s erdosteinem na produktivní kašel.

Psychologické aspekty třídění nemocných a zraněných

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M., Mgr. Vladimíra Odehnalová, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M., Mgr. Marinella Danosová, Mgr. Tomáš Bortl, Mgr. Zdeňka Blažková, Ph.D., Bc. Monika Labonková

Třídění zraněných a nemocných je proces efektivního řízení klinického rizika vyžadující rychlé vyhodnocení, které určí naléhavost klinického stavu pacienta a je zakončeno zařazením pacienta do kategorie podle různých systémů. Třídění zraněných používáme u všech osob vyžadujících přednemocniční i nemocniční neodkladnou péči.

Vakcinace na vlastní žádost v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Zarina Karimová, MUDr. Vendula Petrůjová, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

I přes řadu existujících mýtů a neopodstatněných obav z očkování zůstává vakcinace jedním z nejbezpečnějších a nejúčinnějších nástrojů prevence infekčních chorob, které jsou celosvětově významnou příčinou morbidity a mortality pacientů ve všech věkových skupinách. Tyto nemoci jsou zodpovědné za přibližně jednu třetinu všech úmrtí na světě, v rozvojových zemích dokonce téměř za jednu polovinu. Vakcinace je spolehlivým nástrojem prevence v každém věku, proto by neměla být jen předmětem zájmu pediatrů. Prioritní pro praktického lékaře je zejména očkování rizikových osob (senioři, polymorbidní osoby, pacienti s imunodeficitem) a rodičů malých dětí.

Vybrané články

Možnosti farmakoterapie hemoroidálního onemocnění

PharmDr.Kateřina Tuhá

Článek přináší pohled na farmakologickou (neinvazivní) léčbu hemoroidálního onemocnění – lokální i systémovou. Vzhledem k riziku podávání léčiv v období těhotenství a kojení je zmíněna možnost jejich podávání.

Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D.

Metabolický syndrom se vyskytuje v ČR u 32 % mužů a 24 % žen. Hlavním důsledkem složek metabolického syndromu a příčinou úmrtí je ateroskleróza. Významnou složkou je hypertenze, jejíž léčba dosahuje cílových hodnot pouze u 29,5 % hypertoniků. Ke zlepšení tohoto stavu může vést kombinační léčba, především fixní kombinace, které mohou zlepšit compliance k léčbě.

Nimesulid v léčbě akutních bolestivých stavů v ordinaci praktického lékaře

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Nimesulid je nesteroidní antiflogistikum blokující preferenčně cyklooxygenázu 2, a proto má nižší gastropatické projevy. Jeho analgetické a protizánětlivé působení je nejen periferní, ale i centrální. Dle analgetického žebříku se podává v monoterapii či v kombinacích při léčbě akutních vertebrogenních bolestí, poúrazových a pooperačních stavů nebo dysmenorey. U menstruační migrény se užívá 7denní profylaktická kúra. Nimesulid je účinný v léčbě akutního záchvatu migrény i tenzní bolesti hlavy. Je alternativou při nesnášenlivosti či kontraindikacích jiných nesteroidních antirevmatik a triptanů.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.