reklama

Předplatné časopisu Medicína pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Medicína pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Plzni; Plzeň; 24. – 25. 11. 2017

Poslední listopadový víkend se uskuteční již IV. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ v Plzni (24.–25. listopadu). Změna oproti loňským ročníku je v místě konání, letos setkání proběhne v hotelu ANGELO. Konference tradičně přibližuje aktuální témata z různých oborů potřebných pro každodenní práci lékaře primární péče. Pro letošní rok jsme opět vyslyšeli požadavky návštěvníků a připravujeme témata z endokrinologie, pracovního lékařství a kardiologie, posluchači se také dozví novinky z oblasti farmakologie, připraveny jsou také zajímavé kazuistiky z interního lékařství. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.
PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 5

Máme rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

Vápník a vitamin D u primární a sekundární prevence osteoporózy

Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti

Terapie nejčastějších zánětů horních dýchacích cest

Kožní choroby z povolání a jejich terapie ve zkratce

Péče o PEG a řešení jejich komplikacíZ posledního čísla

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Mgr. Karel Hloch, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

Alergická rýma patří mezi onemocnění, u kterých pacienti často inklinují k samoléčbě. V předkládaném článku uvádíme základní informace o samotném onemocnění a o léčivech, která mohou pacienti v rámci samoléčby použít. Tyto informace mohou pomoci praktickému lékaři v orientaci na poli volně prodejných přípravků.

Online závislosti: Příspěvek ke zmírnění paniky

Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají společný analgetický, antipyretický a ve vyšších dávkách zejména antiflogistický efekt, který tuto skupinu léků odlišuje od dalších neopioidních analgetik. Termín nesteroidní vymezil tyto látky v roce 1960 oproti v revmatologii podávaným steroidům. Jedná se jedny z nejčastěji užívaných farmak. Pohled neurologa na NSA není nikterak objevný, ale spektrum použití NSA v neurologii je široké, u akutních i chronických bolestivých stavů, od vertebrogenních a radikulárních syndromů k migréně a rozsáhlé skupině dalších bolestí hlavy. Uvedený pohled se snaží v kostce zmapovat postavení NSA mezi dalšími analgetiky, jejich možné nežádoucí účinky a některé běžné neurologické indikace

Vybrané články

Přístup profesionálních pečovatelů k pacientům s demencí

Mgr.Marcel Koňařík, prof.MUDr.Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Přístupy, chování a postoje k pacientům s demencí jsou velmi důležitými determinantami kvality péče. V praxi se však často setkáváme s malfunkčními přístupy, jakými jsou stereotypy, předsudky a diskriminace. Dobrá a správná péče je založena nejen na dobrých znalostech o demenci, ale i na osobnosti pečovatele a jeho schopnosti osvojit si profesionální a správné postoje a chování.

Mozková žilní trombóza u mladých žen

MUDr.Jiří Neumann, MUDr.Jan Pouzar, MUDr.Ján Macko, MUDr.Petra Bodnárová, MUDr.Jan Kubík

Mozková žilní trombóza (MŽT) je onemocnění mozkových žil a splavů, na jehož vzniku se podílí řada získaných i vrozených faktorů. Jedná se o závažný stav, který se projevuje rozmanitými klinickými příznaky a variabilním průběhem. MŽT se vyskytuje u obou pohlaví a všech věkových skupinách, nejčastěji jsou postiženi novorozenci a ženy ve fertilním věku. Výskyt MŽT u mladých žen je zvýšen především v poporodním období, při užívání hormonální antikoncepce (HAK) a při trombofilii. Trombofilní stav je porucha hemostázy charakterizovaná zvýšenou tendencí ke srážení krve a trombotizaci. Uvádíme soubor 11 mladých žen s MŽT, u kterých jsme hodnotili predisponující faktory, první symptomy a klinický stav.

Úskalí léčby arteriální hypertenze

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Prevalence arteriální hypertenze (AH) je v České republice u osob ve věku 25–64 let kolem 40 %. Kontrola hodnot krevního tlaku (TK) je i přes rozsáhlé možnosti a dostupnost farmakoterapie nedostatečná. Důraz je třeba dát již na diagnostiku AH – správné technice měření TK, využívání ambulantní monitorace TK (ABPM) a domácí měření TK. Při podezření je třeba vyloučit sekundární hypertenzi. Problematická je slabá adherence k režimovým i farmakologickým opatřením. Je třeba dbát na dostatečné dávkování farmakoterapie, indikovat kombinační léčbu s využitím fixních kombinací a neopomínat diuretika v kombinační léčbě. Nezastupitelná je kvalitní komunikace s pacientem.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.