PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 4/2017

Současnost a budoucnost v boji s chřipkou

Onemocnění štítné žlázy v graviditě

Kombinační terapie rizikových faktorů aterosklerózy v praxi

Alergie na beta-laktamová antibiotika dnes

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI – XIV. kongres praktických lékařů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Podzimní dny přímo vyzývají k návštěvě vzdělávacích akcí. Zavítejte tedy ve dnech 20.–21. října na již XIV. kongres praktických lékařů v Praze. Díky ohlasům posluchačů z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Pozornost zaměříme mimo jiné na psychosomatiku či ortopedii a také zanalyzujeme kožní projevy různých onemocnění. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní.

Při registraci do 31.7. můžete využít časově zvýhodněného poplatku. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Začátek října bude v Brně opět věnován lékařům primární péče. V termínu 6.–7. 10. se uskuteční III. ročník kongresu praktických lékařů pořádaný společností SOLEN, s. r. o. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován ve spolupráci s významnými osobnostmi různých lékařských oblastí. V tomto ročníku jsou připravovány mimo jiné přednášky zaměřené na problematiku urologických onemocnění či problémů pohybového aparátu. Toto téma přiblíží nejen odborní lékaři, ale i praktický lékař či fyzioterapeut. Posluchači jistě ocení také tematiku akutních termických stavů. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na III. kongrese Medicíny pro praxi v Brně. Těšíme se na Vaši účast.

Při registraci do 31.7. můžete využít časově zvýhodněného poplatku. Více informací na stránkách kongresu.
Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku, možno i před atestací, do ordinace praktického lékaře v Brně-Bystrci.
Všeobecný lékař, s. r. o., nabízí přátelský tým malého rodinného zdravotnického zařízení, placený telefon, proplácení seminářů dle vlastního výběru, 5 týdnů dovolené, možnost pracovního rozvoje, minimální administrativu, pracovní dobu přizpůsobenou individuálním požadavkům.

Plat při plném úvazku: 45.000 Kč/ měs. čistého.

Nástup: září 2017.
Kontakt: telefon: 778 088 776, e-mail: olga.janovska@vseobecnylekar.czZ posledního čísla

Diagnostika a léčba lymeské borreliózy

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.1, 2, doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.1

Lymeská borrelióza je bakteriální infekce přenášená klíšťaty, která postihuje řadu orgánů a tkání. Diagnostické obtíže působí hlavně rozmanitost klinických projevů a malá dostupnost a využitelnost přímých laboratorních metod. Základem laboratorní diagnostiky je v současné době průkaz specifických IgM a IgG protilátek, potvrzující kontakt s infekčním agens, nikoliv aktivitu infekce. Předpokladem správné diagnózy je pečlivé zhodnocení klinického obrazu v korelaci s výsledky laboratorních testů. Základními skupinami antibiotik účinných na léčbu borreliové infekce jsou tetracykliny, penicilinová antibiotika, cefalosporiny a makrolidy. Nedostatečná nebo žádná klinická odpověď by měla vést k přehodnocení diagnózy a rozšíření diagnostického postupu o jiné, i neinfekční příčiny obtíží. Opakování ani prodlužování léčby antibiotiky není doporučováno.

Dědičné metabolické poruchy v ordinaci praktického lékaře – jak diagnostikovat?

MUDr. Eva Košťálová

Dědičné metabolické poruchy (DMP) jsou různorodou skupinou nemocí způsobených mutacemi v genech kódujících enzymy a další proteiny, které zasahují do buněčného metabolismu. DMP se mohou manifestovat v jakémkoliv věku. U pacientů s pozdními formami DMP se první klinické příznaky objeví v dospělosti. Stanovení diagnózy je zásadní pro léčbu. K diagnostice DMP jsou nutná speciální vyšetření dostupná ve specializovaných centrech. Cílem článku je ukázat možnosti spolupráce praktických lékařů s Ústavem dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha (ÚDMP).

Repetitorium nejčastěji se vyskytujících pyodermií

MUDr. Radek Litvik

V přehledném sdělení jsou probrána nejčastěji se vyskytující bakteriální kožní onemocnění.

Vybrané články

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Screening nefropatií v rámci preventivní péče

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Chronická onemocnění ledvin (CKD) postihují podstatnou část populace a jsou definována jako abnormality ledvinné struktury nebo funkce přítomné po více jak 3 měsíce a ovlivňující zdraví. Nejčastějšími chronickými onemocněními ledvin jsou diabetická nefropatie, hypertenzní (ischemická) nefropatie, glomerulární onemocnění a dědičné nefropatie. 50 % nemocných trpících konečným stadiem chronických onemocnění ledvin o svém onemocnění neví, nebo není sledováno v nefrologických ambulancích, není jim nabízena transplantace ledviny, ani peritoneální dialýza a hemodialyzační léčba těchto nemocných je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou. Od podzimu 2016 došlo k několika změnám ve znění Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o dispenzární péči a Vyhlášky o preventivních prohlídkách o body týkajících se onemocnění ledvin. Čtyřleté preventivní prohlídky jsou nově určeny pro nemocné s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi starší 50 let věku, při vyšetření se stanoví odhad glomerulární filtrace (eGFR) z vyšetření sérového kreatininu. Dispenzarizováni u praktických lékařů, nefrologů nebo jiných specialistů pak musí být pacienti s eGFR < 0,5 ml/s, s proteinurií vyšší než 1 g/24 hod., s mikroskopickou hematurií renálního původu, s chronickou glomerulonefritidou, polycystickou degenerací ledvin nebo s vrozenými onemocněními ledvin. Implementace těchto změn do klinické praxe má za cíl zajistit včasné předávání nemocných do nefrologických ambulancí s cílem zpomalit progresi chronických nefropatií, zvýšit dostupnost transplantací ledvin bez nutnosti dialyzační léčby a významně snížit zahájení dialyzační léčby u nepřipravených nemocných.

Repetitorium nejčastěji se vyskytujících pyodermií

MUDr. Radek Litvik

V přehledném sdělení jsou probrána nejčastěji se vyskytující bakteriální kožní onemocnění.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.