reklama

Med. praxi 2015; 12(5): 236-242

Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky

MUDr.Vladimíra Sládková, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) vedoucí k demyelinizaci nervových vláken a jejich následné ztrátě. Patří mezi autoimunitní onemocnění, kde cílovými antigeny jsou antigeny myelinové pochvy nervových vláken v CNS (1). Postihuje především mladé lidi ve věku 20–40 let. Její prevalence u nás je udávána 170 nemocných na 100 000 obyvatel. V minulosti se diagnóza RS stanovovala pouze podle průběhu onemocnění a typických příznaků – atak neurologické symptomatiky s postupným nárůstem invalidity nemocného. I přes výrazný rozvoj vědy dosud zůstává RS nevyléčitelnou chorobou, ale při včasné diagnostice a dostatečně razantní terapii jsme v současnosti schopni výrazně snížit aktivitu onemocnění a zpomalit progresi neurologického deficitu. Proto je nezbytně nutná včasná diagnostika a časné podávání léků. Tento článek je věnován především lékařům první linie, ke kterým přichází nemocní s prvními, většinou nespecifickými příznaky nemoci. Jsou zde prakticky rozebrány jednotlivé symptomy RS, typické i nespecifické, a uvedeny tzv. „red flags“, jejichž přítomnost by měla vždy vést k neurologickému vyšetření a potvrzení či vyloučení diagnózy RS.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, diagnostika, klinické příznaky

Diagnosing multiple sclerosis; typical clinical symptoms

Cerebrospinal multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating disease of the central nervous system (CNS) leading to demyelination of nerve fibres and their subsequent loss. It is an autoimmune disease in which the target antigens are those of the nerve fibre myelin sheath in the CNS. It mainly affects young people aged 20 to 40 years. In the Czech Republic, its prevalence is reported to be 170 patients per 100,000 population. In the past, the diagnosis of MS was established only based on the course of the disease and typical symptoms – an attack of neurological symptoms with a gradual increase in the patient's disability. Despite major progress in science, MS remains an incurable disease; however, with early diagnosis and sufficiently aggressive treatment, it is currently possible to significantly reduce the disease activity and to slow the progression of the neurological deficit. Therefore, early diagnosis and early administration of drugs are essential. This article is particularly aimed at primary care physicians to whom patients present with the initial, most often non-specific symptoms of the disease. The individual symptoms of MS, both typical and non-specific ones, are discussed and the so-called "red flags" are introduced the presence of which should always lead to neurological examination and to confirming or ruling out the diagnosis of MS.

Keywords: multiple sclerosis, diagnosis, clinical symptoms

Zveřejněno: 1. prosinec 2015


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.