reklama

Med. praxi 2016; 13(2): 64-67

Oportunní patogen Sarcina ventriculi

Ing.Věra Bunešová, Ph.D., MUDr.Barbora Drnková, prof.Ing.Eva Vlková, Ph.D.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Česká zemědělská univerzita v Praze

Bakterie rodu Sarcina jsou morfologicky velice zajímavé mikroorganizmy. Přirozeně se vyskytují v půdě, blátě a na obilných zrnech. Jejich nález v trávicím traktu člověka a zvířat je často spojován s různými patologiemi, zejména stavy souvisejícími se zpomaleným vyprazdňováním žaludku a posunem potravy dále do střeva. Můžeme je však nalézt i ve stolici lidí, kteří žádnými akutními ani chronickými obtížemi netrpí. Patogenita tohoto organizmu není zcela jistá a je zajímavým předmětem budoucího zkoumání.

Klíčová slova: Sarcina, žaludek, oportunní patogen, onemocnění

Opportunistic pathogen Sarcina ventriculi

Bacteria of the genus Sarcina are morphologically very interesting microorganisms. They occur naturally in soil, mud and cereal corns. Their finding is also connected with different pathologies of gastrointestinal tract, especially with syndromes characterized by retarded evacuation of stomach and food passage to lower parts of the intestine. They can be found in the stool samples of humans, who do not suffer any acute or chronic diseases. The pathogenicity of the organism is not entirely confirmed, and it is an interesting subject for future research.

Keywords: Sarcina, stomach, opportunistic pathogen, disease

Zveřejněno: 1. květen 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.