reklama

Med. praxi 2016; 13(2): 79-82

Herpetické viry a papilomaviry v ambulanci praktického lékaře

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová
Ambulance všeobecné a korektivní dermatologie, Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha

Herpetické infekce patří k velmi častým onemocněním, manifestujícím se kožními příznaky. Onemocnění způsobují DNA viry, které jsou antigenně homogenní. Jediným zdrojem a hostitelem virů je člověk. Promořenost populace je velmi vysoká. Nejčastějším onemocněním je herpes simplex a varicella. Papilomavirové infekce jsou způsobeny lidskými papilomaviry (HPV), které se řadí mezi DNA viry. Nejčastěji vyvolávají tvorbu bradavic a kondylomat. Kondylomata jsou riziková, pohlavně přenosná. Incidence celosvětově vzrůstá. Četnost bradavic není známa, odhaduje se výskyt u 7–12 % obyvatelstva. Někdy dochází ke spontánní regresi onemocnění, ale infekce v buňkách může perzistovat a léčba je obtížná. Některé typy HPV vyvolávají dysplazie, považované za prekancerózy. Patří k nim některé kožní bradavice vyvolané HPV typu 5 a léze děložního čípku, které způsobuje HPV typu 16, 18, 33, 52. Výskyt těchto papilomavirů je popisován i v jiných typech nádorů. Doba latence od nákazy k rozvoji tumoru může být i několik let.

Klíčová slova: opar, plané neštovice, pásový opar, kondylomata

Herpes viruses and papillomaviruses in the general practitioner’s surgery

Herpes infections are among very common diseases and are manifested with skin symptoms. They are caused by DNA viruses that are antigenically homogeneous. Human is the only virus source and host. Seroprevalence of the population is very high. Herpes simplex and varicella are the most common conditions. Papillomavirus infections are caused by human papillomaviruses (HPV) that belong to DNA viruses. They most frequently induce the formation of verruca and condylomata. Condylomata are transmitted sexually and associated with risks. Their incidence is increasing worldwide. The exact prevalence of verruca is unknown but it is estimated to affect 7%–12% of the population. At times, spontaneous regression of the disease occurs, but infection in the cells can persist and treatment is difficult. Some types of HPV cause dysplasias which are considered to be precancerous conditions. They include certain skin warts induced by HPV type 5 and lesions in the uterine cervix caused by HPV types 16, 18, 33, and 52. The occurrence of these papillomaviruses has also been described in other types of tumours. The latency period from exposure to tumour development can be several years.

Keywords: herpes, varicella, herpes zoster, condylomata

Zveřejněno: 1. květen 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.