reklama

Med. praxi 2016; 13(3): 131-135

Chronická spontánní kopřivka - aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Klíčová slova: chronická spontánní kopřivka, nesedativní antihistaminika, omalizumab

Chronic sapontaneous urticaria - actual view on problematic disease

Urticaria is a skin condition characterised by wheals or angioedema. Wheals develop quickly in minutes, generally taking 3–8 hours, disappear up to 24 hours, angioedema could last up to 72 hours. Wheals may continue to appear for days, weeks or months. In chronic urticaria symptoms persist for over 6 weeks. Chronic urticaria is divided into chronic inducibile urticaria and chronic spontaneous urticaria. Chronic spontaneus urticaria is usually caused by infection, pseudoallergy, autoreactivity or an unknown cause. The activity of urticaria is measured by urticaria activity score (UAS). Non sedating antihistamines is currently the first choise medication for symptomatic treatment. After inssufficient effect of this therapy, the standard dosage of H-1 antihistamines increases up to fourfold. If symptoms of urticaria persist despite this therapy, biological tratment with omalizumab is indicated.

Keywords: chronic spontaneuous urticaria, non sedating antihistaminics, omalizumab

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.