reklama

Med. praxi 2016; 13(3): 142-144

Kombinační léčba hypertenze v ordinaci praktického lékaře

MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba, MBA, PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej, MSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Dosažení cílových hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí je klíčové pro snížení kardiovaskulární mortality. Současná medicína však nabízí moderní kombinované léky, které zjednodušují léčbu hypertenze. Menší množství užívaných tablet je pacientem lépe akceptováno, dochází k lepší spolupráci a tedy i větší úspěšnosti léčby. Příkladem fixní kombinace léčiv je Triplixam.

Klíčová slova: arteriální hypertenze, fixní kombinace, Triplixam

Combination therapy of hypertension in general practice

The achievement of target value of blood pressure in patients with arterial hypertension is crucial for reducing cardiovascular mortality. Contemporary medicine, however, offers a modern combination of drugs that simplifies the treatment of hypertension. Smaller amounts of tablets are better accepted by patient, there is better cooperation of active ingredients used, and therefore greater treatment success. An example of a fixed combination of drugs is Triplixam.

Keywords: arterial hypertension, fixed combinations of drugs, Triplixam

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.