reklama

Med. praxi 2017; 14(1): 21-24

Vakcinace na vlastní žádost v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Zarina Karimová, MUDr. Vendula Petrůjová, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice na Bulovce, Praha

I přes řadu existujících mýtů a neopodstatněných obav z očkování zůstává vakcinace jedním z nejbezpečnějších a nejúčinnějších nástrojů prevence infekčních chorob, které jsou celosvětově významnou příčinou morbidity a mortality pacientů ve všech věkových skupinách. Tyto nemoci jsou zodpovědné za přibližně jednu třetinu všech úmrtí na světě, v rozvojových zemích dokonce téměř za jednu polovinu. Vakcinace je spolehlivým nástrojem prevence v každém věku, proto by neměla být jen předmětem zájmu pediatrů. Prioritní pro praktického lékaře je zejména očkování rizikových osob (senioři, polymorbidní osoby, pacienti s imunodeficitem) a rodičů malých dětí.

Klíčová slova: vakcinace, imunizace, aplikace vakcín, vlastnosti vakcín, očkovací látky, pneumokokové infekce, virus chřipky, lidský papilomavirus

Volunary vaccination in the general practitioner΄s office

In spite of the existing series of myths and unreasonable fear of vaccination, it still endures as one of the most effective and safe tool in preventing different infectious diseases, which remain the significant cause of morbidity and mortality all over the globe in all possible age groups. Infectious diseases are held responsible for over one third of deceases worldwide and for almost half of the deceases in the developing countries. Vaccination is a reliable prevention tool in any age and therefore should not be a subject of interest only for pediatricians. Priority for general practitioners must be vaccination of patients in so called “risk group” (elderly, polymorbid patients, immunocompromised patients) and vaccination of parents with small children.

Keywords: vaccination, immunization, vaccines’ application, vaccines’ features, pneumococcal infections, influenza virus, human papillomavirus (HPV)

Zveřejněno: 1. březen 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.