reklama

Med. praxi 2017; 14(2): 37-45

Neuropsychiatrické poruchy u roztroušené sklerózy

MUDr. Petra Nytrová1, 2, Mgr. Jana Blahová Dušánková1, MUDr. Alexander Nawka2
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Institut neuropsychiatrické péče Praha

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém s relativně vysokou variabilitou symptomů daných primárně lokalizací zánětlivých lézí v oblasti mozku a míchy. Diagnóza RS má pro jedince hluboké psychologické a sociální konsekvence. Do určité míry nepředvídatelný průběh choroby a možné komplikace léčby zhoršují přijetí této diagnózy. Celoživotní prevalence afektivních a úzkostných poruch je u těchto pacientů vyšší než v běžné populaci. Dále může být stav pacienta komplikován kognitivní poruchou různého stupně. Včasná diagnostika a adekvátní terapie neuropsychiatrických poruch mají u pacientů s RS zásadní význam nejen pro zlepšení kvality života, ale i jejich základní léčbu.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, afektivní poruchy, kognitivní poruchy

Neuropsychiatric disorders in multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease affecting the central nervous system with a relatively high variability of symptoms based on the site of inflammatory lesions in the brain and spinal cord. The diagnosis of MS has a profound psychological and social impact on the individual. Accepting the diagnosis is impaired by, to a certain extent, unpredictable disease course or treatment complications. The lifetime prevalence of affective and anxiety disorders is higher in these patients than in the general population. The patient’s condition may further be complicated by cognitive impairment of varying degrees. Early diagnosis and appropriate treatment of neuropsychiatric disorders in MS patients have crucial significance not only for improving the quality of life, but also the basic treatment.

Keywords: multiple sclerosis, affective disorders, cognitive impairment

Zveřejněno: 1. květen 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.