reklama

Med. praxi 2017; 14(3): 111-114

Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno

Chronické žilní onemocnění zahrnuje všechny morfologické a funkční abnormality žilního systému, které trvají delší dobu, manifestují se symptomy nebo klinickými projevy, indikované k vyšetření a léčbě. Klinické známky a funkční změny v souvislosti se subjektivními symptomy nejvýstižněji definuje CEAP klasifikace. V etiopatogenezi žilního onemocnění sehrává klíčovou úlohu žilní hypertenze spojená s refluxem, která indukuje zánětlivé změny a jejich kaskádu v oblasti makrocirkulace, kde vede k poškození chlopní a žilní stěny, a v oblasti mikrocirkulace až k úplné destrukci tkáně.

Klíčová slova: chronické žilní onemocnění, etiopatogeneze, role zánětu

Inflammation as a cause of venous disease

Chronic venous disease includes the full spectrum of morphological and functional abnormalities of venous system a log-running, which are manifested either by symptoms and/or signs indicating the need for investigation and/or care. Clinical signs as the cause and functional changes in relation to the subjective symptoms most accurately defines CEAP classification. In the etiogathogenesis of chronic venous disease play an important role venous hypertension with reflux, which induce inflamation changes and their cascade in the part of macrocirculation, in which leads to damage of valve and venous wall, in the part of microcirculation to the complete destruction of tissues.

Keywords: chronic venous disease, etiopathogenesis, the role of inflammation

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.