reklama

Med. praxi 2017; 14(3): 46-49

Význam psychoterapie při léčbě roztroušené sklerózy

Renata Malinová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze,
1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění s velmi individuálním průběhem, které může mít omezující vliv na schopnost plného pracovního nasazení a později i na soběstačnost pacienta a má zásadní socioekonomické dopady. Léčba RS se za posledních 20 let zásadním způsobem proměnila. Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie a psychoterapie. Léčba tak vyžaduje komplexní přístup a multidisciplinární tým. Psychický stav pacienta má vliv na průběh choroby. Chronické nevyléčitelné onemocnění, které nemá jednoznačně předpověditelný průběh, zásadním způsobem zasahuje do doživotního stylu člověka. Psychoterapie nabízí zpočátku podporu a provázení v procesu přijetí nemoci, později rozvíjí pacientovu aktivitu vedoucí k tomu, aby uměl i s nemocí žít smysluplný plnohodnotný život.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, psychoterapie, cíle psychoterapie, úkoly psychoterapie, emoce, rodina, aktivita pacienta

Significance of psychotherapy in treating multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a disease with a very individual course that can have a limiting effect on the capacity of full workload and, later on, on the self-sufficiency of the patient, while having essential socioeconomic impact. The treatment of MS has changed dramatically over the last 20 years. Physiotherapy and psychotherapy have become an integral part of treatment. The treatment thus requires a comprehensive approach and a multidisciplinary team. The patient’s mental status has an effect on the disease course. A chronic, incurable disease with no unequivocally predictable course interferes in an essential manner with the person’s lifestyle. Psychotherapy initially offers support and guidance in the process of accepting the disease; subsequently, it develops the patient’s activity leading to the point of being able to live a full, meaningful life with the disease.

Keywords: multiple sclerosis, psychotherapy, psychotherapy goals, psychotherapy tasks, emotions, family, patient activity

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.