reklama

Med. praxi 2017; 14(3): 142-146

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče, Praha

Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají společný analgetický, antipyretický a ve vyšších dávkách zejména antiflogistický efekt, který tuto skupinu léků odlišuje od dalších neopioidních analgetik. Termín nesteroidní vymezil tyto látky v roce 1960 oproti v revmatologii podávaným steroidům. Jedná se jedny z nejčastěji užívaných farmak. Pohled neurologa na NSA není nikterak objevný, ale spektrum použití NSA v neurologii je široké, u akutních i chronických bolestivých stavů, od vertebrogenních a radikulárních syndromů k migréně a rozsáhlé skupině dalších bolestí hlavy. Uvedený pohled se snaží v kostce zmapovat postavení NSA mezi dalšími analgetiky, jejich možné nežádoucí účinky a některé běžné neurologické indikace

Klíčová slova: nesteroidní antirevmatika, nežádoucí účinky, vertebrogenní syndrom, bolesti hlavy

NSAIDs in the acute pain treatment from the viewpoint of a neurologist

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have a common analgesic, antipyretic and at higher doses in particular antiphlogistic effect that differs this pharmacological group from other non-opioid analgesics. The term non-steroidal define these substances in 1960 against the steroids administred in rheumatology. These are some of the most commonly used drugs. Neurologist's view on the NSAIDs is not too revealing, but spectrum of NSAIDs in neurology is wide, with acute and chronic pain conditions, from vertebral and radicular syndromes to migraines and a large group of other headaches. This insight tries to chart the position of NSAIDs among other analgesics, their possible side effects and common neurological indications.

Keywords: NSAIDs, side effects, vertebral syndrome, headaches

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.