reklama

Med. praxi 2017; 14(3):

Posuzování zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Mgr. Theodora Čáslavská
Česká lékařská komora, právní kancelář, Praha

Stručný návod pro lékaře (zejména registrující lékaře z oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a lékaře poskytující pracovnělékařské služby) jak postupovat při vydání posudku o zdravotní způsobilosti pacientovi, resp. žadateli o vydání zbrojního průkazu.

Klíčová slova: zdravotní způsobilost, lékařský posudek, zbrojní průkaz, oznamovací povinnost lékaře

Doctors’s assessing of medical fitness to hold a firearms license

Quick guide for doctors (especially the registering physician in the field of general practice, practical medicine for children and adolescents and physicians providing occupational medicine services) to proceed with issuing an opinion on medical fitness of the patient, respectively applicant for firearms permits.

Keywords: medical fitness, medical assessment, firearms license, notification obligation of a doctor

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.