reklama

Med. praxi 2017; 14(3): 147-149

Komplikace divertikulitidy – kolokutánní a kolovezikální píštěl

MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D., MUDr. Radim Slováček, MUDr. Dalibor Dvořák, MUDr. Tomáš Bár, MUDr. Rostislav Čureček, MUDr. Petr Rohlík
Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.

Divertikulóza je ve vyspělých zemích časté onemocnění, jehož prevalence narůstá se zvyšujícím se věkem. Většina postižených je asymptomatická, asi u třetiny se objeví zánětlivé komplikace. Představujeme kazuistiku pacientky se vzácnou kolokutánní a kolovezikální píštělí při divertikulitidě sigmatu. Pacientka byla indikovaná k resekci sigmatu, léčba byla úspěšná.

Klíčová slova: divertikulóza, kolovezikální píštěl, kolokutánní píštěl

Complications of the diverticular disease – colocutaneous and colovesical fistula

Colonic diverticular disease is common in developed countries, and its prevalence increases with age. Most affected individuals remain asymptomatic throughout their lives. We herein report a rare case of a spontaneous colocutaneous and colovesical fistula due to diverticulitis of the sigmoid colon.The condition was successfully treated by resection.

Keywords: diverticulosis, colovesical fistula, colocutaneous fistula

Zveřejněno: 1. červenec 2017


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.