reklama

Med. praxi 2017; 14(5): 230-233

Přínos screeningového vyšetření u příbuzných pacientů s karcinomem tlustého střeva

MUDr. Jan Král, doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie, 1. institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Kolorektální karcinom je závažné nádorové onemocnění tlustého střeva, kdy se v České republice každoročně diagnostikuje
téměř 8 000 pacientů. Více jak 50 % z nich je stále diagnostikováno v pokročilém stadiu. Screeningový program má za cíl odhalit
pacienty v časných stadiích, kteří mají lepší prognózu. Tento program je explicitně určen populaci bez zvýšeného rizika, které je
však variabilní. Příbuzní pacientů s kolorektálním karcinomem mají vyšší riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění, a v rámci
screeningového programu se jim cíleně nedostává náležité pozornosti. Cílem tohoto přehledu je zhodnotit riziko vzniku kolorektálního
karcinomu u příbuzných pacientů s tímto onemocněním a stávající doporučení napříč odbornými společnostmi.

Klíčová slova: screening, kolorektální karcinom, příbuzní prvního řádu, riziko.

The benefit of screening tests in relatives of patients with colorectal cancer

Colorectal cancer is a serious tumour disease of the large intestine, with almost 8,000 patients being diagnosed with the diseasein the Czech Republic every year. More than 50 % of them are diagnosed only in an advanced stage. The goal of screeningprogrammes is to identify patients in early stages who have a better prognosis. The programme is explicitly intended for thepopulation with no increased risk which is, however, variable. The relatives of patients with colorectal cancer have a higher risk ofdeveloping this tumour disease and do not receive adequate attention within the screening programme. The aim of this reviewis to evaluate the risk of developing colorectal cancer in the relatives of patients with this disease and the existing guidelinesacross professional societies.

Keywords: screening, colorectal cancer, first-degree relatives, risk

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.