reklama

Med. praxi 2017; 14(5): 92-95

Farmakorezistentní deprese – jak dál?

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
1CEITEC-MU
2Psychiatrická klinika FN Brno
3KIO LF University Ostrava
4Oddělení psychiatrie, FN Ostrava

Farmakorezistentní deprese (treatment resistant depression, TRD) je spojena s vyšším rizikem suicidia a špatnou prognózou.
Léčba je problematická. Než sáhneme k doporučeným postupům, tj. změně antidepresiva, augmentaci a kombinaci antidepresiv,
měli bychom zhodnotit diagnostické aspekty, hlavně komorbiditu a adekvátnost dosavadní léčby včetně adherence.
Často používané kombinace antidepresiv a augmentace antipsychotiky 2. generace nesou s sebou všechny nevýhody polyterapie.
Další možnost nabízí monoterapie multimodálními/multifunkčními antidepresivy, která postihují více molekulárních
cílů různými mechanizmy. Studie v tomto směru zatím chybí.

Klíčová slova: farmakorezistentní deprese, kombinace antidepresiv, augmentace, multimodální/multifunkční antidepresiva

Pharmacoresistant depression – what is the next step?

Pharmacoresistant depression (treatment resistant depression, TRD) is associated with a higher suicidal risk of suicides and poorprognosis. Its management is a challenge. Before using the recommended strategies for TRD i.e. switch to another antidepressant,augmentation and combination of antidepressant, we should evaluate the diagnosis, mainly comorbidity and adequacy of previoustreatment including adherence. Frequently used strategies such as augmentation and combinations have all disadvantages ofpolytherapy. An interesting option for TRD is monotherapy with multimodal/multifunctional antidepressants, aiming at severalmolecular targets with different mechanism of action. Clinical studies in this indication have not been done.

Keywords: pharmacoresistant depression, combination of antidepressants, augmentation, multimodal/multifunctional antidepressants.

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.