reklama

Med. praxi 2017; 14(5): 253-257

Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní a v současné době nevyléčitelné onemocnění. Pro benefit vyplývající z brzkého
zahájení léčby je nezbytná včasná diagnostika onemocnění. Péče o nemocné s roztroušenou sklerózou je soustředěna do center
pro léčbu roztoušené sklerózy a vyžaduje multidisciplinární spolupráci různých profesí s klíčovou rolí specializovaného neurologa.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, pacient

Patient with multiple sclerosis in the current system

Multiple sclerosis is a chronic autoimmune and incurable disease at the present time. The early diagnosis is crucial for benefitfollow from the early start of treatment. The care of patients with multiple sclerosis is concentrated in MS centres and requiresmultidisciplinary collaboration of specialists of different profession with main role of a specialized neurologist.

Keywords: multiple sclerosis, patient

Zveřejněno: 1. prosinec 2017





Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.