reklama

Med. praxi 2015; 12(3): 143-145

Austrianův syndrom - vzácná forma invazivního pneumokokového onemocnění

MUDr.Lenka Petroušová1, MUDr.Petr Širůček1, MUDr.Beata Ostárková2
1 Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
2 Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Pneumokoková endokarditida spojená s pneumonií a purulentní meningitidou je označovaná jako Austrianův syndrom. Ve sdělení je prezentováno onemocnění 67letého muže, které se manifestovalo poruchou vědomí a levostrannou hemiparézou. Následně byla zjistěna purulentní meningitida, rozvinula se pneumonie a septický stav s abscesovými ložisky v mozku. Pacient zemřel 20. den onemocnění a pitevní nález prokázal mitrální endokarditidu. Transtorakální echokardiografické vyšetření bylo negativní. Streptococcus pneumoniae sérotyp 10A byl prokázán z likvoru. Pacient nebyl očkovaný proti pneumokokovým infekcím. Sérotyp 10A je obsažen v 23valentní polysacharidové vakcíně. Vakcinace představuje jedinou účinnou prevenci onemocnění. Je žádoucí zvýšit proočkovanost dospělé populace.

Klíčová slova: Austrianův syndrom, meningitida, endokarditida, pneumonie, Streptococcus pneumoniae, vakcinace

Austrian syndrome - a rare type of invasive pneumococcal disease

Pneumococcal endocarditis associated with pneumonia and purulent meningitis is known as Austrian Austrian syndrome. We present a case report of 67-year old patient with coma and left-sided hemiparesis due to purulent meningitis. He subsequently developed pneumonia and sepsis with cerebral absceses. The patient died on the 20th day of illness. Post-mortem examination showed mitral endocarditis. Trans-thoracic echocardiographic examination was negative. Streptococcus pneumoniae serotype 10A was detected from the cerebrospinal fluid. The patient was not vaccinated. Serotype 10A is contained in 23-valent polysaccharide vaccine. Vaccination is the only effective prevention of the disease. It is desirable to increase the vaccination coverage in adults.

Keywords: Austrian syndrome, meningitis, endokarditis, pneumonia, Streptococcus pneumoniae, vaccination

Zveřejněno: 24. červen 2015


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.