reklama

Med. praxi 2016; 13(2): 83-88

Případ pacienta s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem

MUDr.Jaroslav Brotánek
Ambulance kardiologická, angiologická, interní, Thomayerova nemocnice, Praha

Hypertenzní nemoc je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy ve vyspělém světě a představuje celosvětově jednu z častých příčin předčasného úmrtí. Závažným problémem je i léčba hypertenze u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Hlavním cílem v léčbě vysokého tlaku se dnes jeví ovlivnění osy renin-angiotenzin-aldosteron. Avšak i léčba blokátory RAAS nemusí být vždy zcela jednoznačná a může mít svá úskalí. Uvedená kazuistika představuje hypertonika s již rozvinutým subklinickým orgánovým postižením. Dokumentuje úvahu o jeho léčbě s ohledem na co možná nejvyšší kardiovaskulární protekci.

Klíčová slova: hypertenze, kardiovaskulární riziko, blokáda RAAS, inhibitory ACE, sartany, perindopril

A patient with hypertension and high cardiovascular risk

Hypertensive disease is among the most significant risk factors of atherosclerosis in the developed world and represents one of the causes of premature death worldwide. The management of hypertension in patients with a high cardiovascular risk is a major issue. Currently, the main goal of hypertension management is to interfere with the renin-angiotensin-aldosterone system. However, even treatment with RAAS blockers may not always be unequivocal and may have certain pitfalls. The present case report describes a hypertensive patient with an already developed subclinical organ injury. It illustrates treatment considerations with respect to the highest possible cardiovascular protection.

Keywords: hypertension, cardiovascular risk, RAAS blockade, ACE inhibitors, sartans, perindopril

Zveřejněno: 1. květen 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.